- Διαφήμιση -

Η κρυμμένη μονή στα Άγραφα που μοιάζει να ακροβατεί μεταξύ γης και ουρανού

Ανά­με­σα στα χωριά Άγρα­φα κι Επι­νια­νά, στα γρα­νι­τέ­νια βρά­χια του αγρα­φιώ­τι­κου τοπί­ου, βρί­σκε­ται κρυμ­μέ­νη μέσα σε μία σπη­λιά η Μονή της Πανα­γί­ας της Στά­νας. Ένα εντυ­πω­σια­κό μονα­στή­ρι που μοιά­ζει να ακρο­βα­τεί μετα­ξύ γης και ουρανού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.