- Διαφήμιση -

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στους Δήμους Λοκρών και Καμένων Βούρλων

Από Τετάρτη 21 έως Παρασκευή 23 Ιουλίου

Από το αρμό­διο Γρα­φείο του ΔΕΔΔΗΕ στη Λοκρί­δα, ανα­κοι­νώ­θη­κε πρό­γραμ­μα δια­κο­πών ρεύ­μα­τος λόγω εκτέ­λε­σης εργα­σιών σε δίκτυα γραμ­μών Μέσης & Χαμη­λής Τάσης, στους Δήμους Λοκρών και Καμέ­νων Βούρλων.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.