- Διαφήμιση -

Ιστορική αναδρομή στην περιοχή Σπερχειάδας και Μακρακώμης

Ερευνώντας την ιστορική ταυτότητα της περιοχής

Η κοι­λά­δα του Σπερ­χειού ευρι­σκό­με­νη στο κέντρο του κορ­μού της Ελλη­νι­κής Χερ­σο­νή­σου υπήρ­ξε κατά τη μακραί­ω­νη ιστο­ρία της το σταυ­ρο­δρό­μι από όπου διήλ­θαν λαοί, πολι­τι­στι­κά ρεύ­μα­τα και επι­δρο­μείς από και προς όλες τις κατευ­θύν­σεις. Παρό­λο που η κοι­λά­δα, σαν γεω­γρα­φι­κή ενό­τη­τα, περι­βάλ­λε­ται κατά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της από βου­νά, εν τού­τοις αυτό δεν απο­τέ­λε­σε εμπό­διο για  επι­κοι­νω­νία με άλλες περιο­χές της Ελλάδας.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.