- Διαφήμιση -

Πλημμύρες Θεσσαλία: Από την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές στους πληγέντες

Από την επό­με­νη εβδο­μά­δα, αρχί­ζουν οι πλη­ρω­μές προς τους πλη­γέ­ντες της κακο­και­ρί­ας Daniel, σύμ­φω­να με τον Χρή­στο Τρια­ντό­που­λο, μετά την ενη­μέ­ρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής (22/9)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.