- Διαφήμιση -

Η «Δόξα των Ψαρών» — Το μαρμάρινο άγαλμα μετά τα αποκαλυπτήρια

Το άγαλμα της «Δόξας των Ψαρών» επέστρεψε φιλοτεχνημένο σε μάρμαρο από τον γλύπτη Νίκο Γεωργίου

Το έργο σμι­λεύ­τη­κε από το γλύ­πτη Νίκο Γεωρ­γί­ου και τοπο­θε­τή­θη­κε στο βάθρο. Η δημιουρ­γία του μνη­μεί­ου της Δόξας των Ψαρών στη σκιά της επε­τεί­ου των 200 χρό­νων από την εθνι­κή παλιγ­γε­νε­σία και 197 χρό­νων από την κατα­στρο­φή των Ψαρών από τους Οθω­μα­νούς. Στο άγαλ­μα, η Δόξα με κατά­λευ­κο χιτώ­να κατα­γρά­φει τα ονό­μα­τα των ηρώ­ων μετά την κατα­στρο­φή των Ψαρών σύμ­φω­να με το έργο του Νικο­λά­ου Γύζη που το εμπνεύ­στη­κε από το επί­γραμ­μα του Σολωμού.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.