- Διαφήμιση -

Οινούσσες

Ανόθευτος παράδεισος, μακριά από την πολυκοσμία

Οι Οινούσ­σες απο­τε­λούν ένα μαγευ­τι­κό σύμπλεγ­μα εννέα μικρών νησιών και νησί­δων στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο, ανά­με­σα στη Χίο και την Τουρ­κία. Το μόνο κατοι­κη­μέ­νο νησί του αρχι­πε­λά­γους είναι η Οινού­σα (Αιγνού­σα), μια νησιω­τι­κή πολι­τεία με μακρά ναυ­τι­κή παρά­δο­ση από τα μέσα του 19ου αιώ­να και τόπος κατα­γω­γής μερι­κών από τις μεγα­λύ­τε­ρες εφο­πλι­στι­κές οικο­γέ­νειες στην Ελλάδα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.