- Διαφήμιση -

Κάστρο Μεθώνης: Εγκρίθηκαν αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για αποκατάσταση του τείχους

Ομό­φω­να θετι­κά γνω­μο­δό­τη­σε το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο επί των απο­τε­λε­σμά­των του ερευ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για τη στε­ρέ­ω­ση και απο­κα­τά­στα­ση του βόρειου τμή­μα­τος του Κάστρου της Μεθώ­νης, το οποίο περι­λαμ­βά­νει την οχυ­ρω­μέ­νη Ακρό­πο­λη, τη δια­δρο­μή πρό­σβα­σης, τους προ­μα­χώ­νες, το περι­τεί­χι­σμα και τις πύλες του Κάστρου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.