- Διαφήμιση -

Μουσικοχορευτικό ύφος των βλαχοφώνων Ελλήνων

Βλέποντας κανείς το μουσικοχορευτικό ύφος των Βλάχων σε διαμερίσματα της Ελλάδας διαπιστώνει ξεκάθαρα την ελληνικότητά του ,όσον αφορά στον χορό, τον ρυθμό και την μελωδία.

Καταρ­χάς  πρέ­πει να τονι­στεί ότι ο  παρα­δο­σια­κός χορός σήμε­ρα μέσα στο αστι­κό περι­βάλ­λον που ζού­με, είτε το θέλου­με είτε όχι, έχει αλλά­ξει, για­τί ακρι­βώς  δεν ζού­με σε παρα­δο­σια­κή κοινωνία.
Σήμε­ρα ο χορός αυτός έχει περισ­σό­τε­ρο ψυχα­γω­γι­κό  και όχι εθι­μι­κό και κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα ‚έχει ομο­γε­νο­ποι­η­θεί, έχουν δημιουρ­γη­θεί σύλ­λο­γοι και γενι­κά υπάρ­χει μια δια­φο­ρε­τι­κή εξέ­λι­ξη. Παρό­λα  αυτά η χορευ­τι­κή πρα­κτι­κή στην κοι­νω­νία που ζού­με περιέ­χει στοι­χεία και των δύο κόσμων(παραδοσιακού-αστικού), πράγ­μα που συμ­βαί­νει και στους βλα­χό­φω­νους Έλληνες.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.