- Διαφήμιση -

Άγιος Παΐσιος: Η νέα ιστορική σειρά για τη ζωή του

Η πορεία του Αγίου Παϊσίου, από τη γέννησή του μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μονάσει

Η νέα ιστο­ρι­κή-βιο­γρα­φι­κή σει­ρά «Άγιος Παΐ­σιος», που έρχε­ται στο MEGA με ένα εκλε­κτό καστ ηθο­ποιών, ακο­λου­θεί την πορεία του Αγί­ου Παϊ­σί­ου, από τη γέν­νη­σή του μέχρι τη στιγ­μή που απο­φά­σι­σε να μονά­σει. Το σενά­ριο υπο­γρά­φει ο Γιώρ­γος Τσιάκ­κας και τη σκη­νο­θε­σία ο Στά­μος Τσάμης.

H σει­ρά παρου­σιά­ζει τη ζωή του Αγί­ου Παϊ­σί­ου και της οικο­γέ­νειάς του και κατα­γρά­φει την πορεία του προς τον μονα­χι­σμό. Τα γυρί­σμα­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε τόπους όπου ο Άγιος Παΐ­σιος έζη­σε, όπως η Κόνι­τσα και το Άγιον Όρος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις αντί­στοι­χες θεμα­τι­κές και γεω­γρα­φι­κές σελί­δες μας στο Facebook:

Η Τηλε­ό­ρα­ση σήμερα

Η Κόνι­τσα σήμε­ρα Konitsa today

Η Ηπει­ρος σήμε­ρα Epirus today

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

Η Θρη­σκεία σήμερα

Η Ορθο­δο­ξία σήμερα

Ο Αμά­ρα­ντος Κόνι­τσας σήμε­ρα — Ισβορος

Η Βωβού­σα Ζαγο­ρί­ου σήμερα

Πίν­δος

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.