- Διαφήμιση -

Εναλλακτικές διαδρομές καριέρας, διαφορετικά μονοπάτια επαγγελματικής ζωής

Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση

Με αφορ­μή τις εξε­τά­σεις πιστο­ποί­η­σης του ΕΟΠΠΕΠ ο πρω­θυ­πουρ­γός σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook ανα­φέρ­θη­κε στις διε­ξό­δους της επαγ­γελ­μα­τι­κής εκπαί­δευ­σης και κατάρ­τι­σης που δίνο­νται στους νέους. Συγκε­κρι­μέ­να δήλω­σε χαρακτηριστικά:

«Σχε­δόν 4.000 από­φοι­τοι του Μετα­λυ­κεια­κού έτους-τάξη μαθη­τεί­ας των ΕΠΑΛ, σήμε­ρα και αύριο λαμ­βά­νουν μέρος στις εξε­τά­σεις πιστο­ποί­η­σης που διορ­γα­νώ­νει πανελ­λα­δι­κά ο ΕΟΠΠΕΠ σε 21 ειδι­κό­τη­τες, όπως σχε­δια­στής δομι­κών έργων και γεω­πλη­ρο­φο­ρι­κής, βοη­θός ιατρικών/ βιο­λο­γι­κών εργα­στη­ρί­ων, τεχνι­κός εφαρ­μο­γών πλη­ρο­φο­ρι­κής, τεχνι­κός ηλε­κτρο­λο­γι­κών συστη­μά­των, εγκα­τα­στά­σε­ων και δικτύ­ων, τεχνι­κός τεχνο­λο­γί­ας τρο­φί­μων και ποτών. Οι σπου­δα­στές, επι­τυγ­χά­νο­ντας στις εξε­τά­σεις, απο­κτούν πτυ­χίο επαγ­γελ­μα­τι­κής ειδι­κό­τη­τας εκπαί­δευ­σης και κατάρ­τι­σης επι­πέ­δου 5 του Εθνι­κού Πλαι­σί­ου Προ­σό­ντων και πολύ γρή­γο­ρα εισέρ­χο­νται στην αγο­ρά εργασίας

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τεχνι­κή Επαγ­γελ­μα­τι­κή Εκπαί­δευ­ση — Κατάρ­τι­ση σήμερα

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.