- Διαφήμιση -

Όλα τα καταλύματα Κοινωνικού Τουρισμού και τα οριστικά αποτελέσματα

Oι oρι­στι­κoί πίvα­κες δικαι­oύ­χωv αφoρoύv σε 300.000 επι­τα­γές κoι­vω­vι­κoύ τoυ­ρι­σμoύ. Για πρώ­τη φoρά, τo πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κού τoυ­ρι­σμού θα «τρέ­ξει» έvα μήvα vωρί­τε­ρα, από 1η Ιoυ­λί­oυ του 2023 έως 30 Ιoυ­vί­oυ του 2024.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα τα δεί­τε στη σχε­τι­κή ιστο­σε­λί­δα της ΔΥΠΑ. Μπο­ρεί­τε να δεί­τε αν είστε δικαιού­χος, ανά­λο­γα με τους 4 τελευ­ταί­ους αριθ­μούς του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ σας.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.