- Διαφήμιση -

Ώρα αποφάσεων για τις περικοπές 13ης και 14ης σύνταξης

Στο Ανώ­τα­το Ειδι­κό Δικα­στή­ριο θα φτά­σει προς επί­λυ­ση η συνταγ­μα­τι­κό­τη­τα ή μη των περι­κο­πών στις επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις του ιδιω­τι­κού τομέα, μετά τη διχο­γνω­μία του Αρεί­ου Πάγου με το Συμ­βου­λί­ου της Επικρατείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.