- Διαφήμιση -

Πότε ανοίγει το «Τουρισμός για Όλους» – Τα νέα κριτήρια

Από το άνοιγ­μα νέων αγο­ρών και την ενδυ­νά­μω­ση των υφι­στά­με­νων, που θα τρο­φο­δο­τή­σουν την Ελλά­δα με νέους επι­σκέ­πτες, περ­νά­ει ο στό­χος του υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού για την αύξη­ση των του­ρι­στι­κών εσό­δων στην ελλη­νι­κή οικο­νο­μία το 2024 αλλά και τα επό­με­να χρόνια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.