- Διαφήμιση -

Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ: Πώς θα επιστρέψετε στις προπονήσεις χωρίς τραυματισμούς

Πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση από τους προπονητές και γιατρούς του προγράμματος

Στα γήπε­δα επι­στρέ­φουν τα παι­διά των Αθλη­τι­κών Ακα­δη­μιών ΟΠΑΠ, μετά την εορ­τα­στι­κή ανά­παυ­λα. Οι μικροί αθλη­τές ξεκι­νούν και πάλι τις ομα­δι­κές προ­πο­νή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τές τους, υπό την καθο­δή­γη­ση των προ­πο­νη­τών και για­τρών του προγράμματος.

Η επα­νέ­ναρ­ξη των αθλη­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των γίνε­ται στα­δια­κά και με ασφά­λεια, ώστε να απο­φευ­χθούν οι τραυ­μα­τι­σμοί.  Ο Κώστας Τσά­νας, Υπεύ­θυ­νος της προ­πο­νη­τι­κής ομά­δας ποδο­σφαί­ρου των Αθλη­τι­κών Ακα­δη­μιών ΟΠΑΠ, και ο για­τρός Σάβ­βας Για­κου­μά­κης, παρέ­χουν καθο­δή­γη­ση και πολύ­τι­μες συμ­βου­λές για ασφα­λή άθλη­ση και καλή σωμα­τι­κή υγεία…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.