- Διαφήμιση -

Αγιά Λάρισας: Ορεινή περιπέτεια και απαράμιλλη φυσική ομορφιά στο εντυπωσιακό φαράγγι «Καλυψώ»

Στα παρά­λια του νομού Λάρι­σας στη περιο­χή της Αγιάς, μέσα σε ένα κατα­πρά­σι­νο τοπίο βρί­σκε­ται ένα από τα ωραιό­τε­ρα φαράγ­για που ο καθέ­νας πρέ­πει να επι­σκε­φτεί. Ένα μέρος πραγ­μα­τι­κά μαγευ­τι­κό με άγρια παρ­θέ­να βλά­στη­ση, αλλά και επι­βλη­τι­κούς καταρ­ρά­κτες, με κρυ­στάλ­λι­να νερά και μικρές λιμνού­λες ιδα­νι­κές για ξεχω­ρι­στές βου­τιές… Πρό­κει­ται για το Φαράγ­γι «Καλυ­ψώ», το οποίο βρί­σκε­ται ανα­το­λι­κά του Κισ­σά­βου πάνω από την περιο­χή του Κόκ­κι­νου Νερού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.