- Διαφήμιση -

Τσοτύλι Κοζάνης: Τo πνευματικό κέντρo της Μακεδoνίας

Στην ευρύτερη περιοχή του Βοΐου, 60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Κοζάνης, συναντάμε το Τσοτύλι.

Το Τσο­τύ­λι είναι μια μεγά­λη κωμό­πο­λη 60 χλμ. δυτι­κά της πόλης της Κοζά­νης. Βρί­σκε­ται στην φωλία που δημιουρ­γούν οι ορο­σει­ρές Σινιά­τσι­κο ‚Μπού­ρι­νο και Βόιο, Σμό­λι­κα. Εκεί η φύση έχει σχη­μα­τί­σει αμέ­τρη­τες χαρά­δρες και πλα­γιές ‚αγκα­λια­σμέ­νες από κατα­πρά­σι­νες εκτά­σεις.  Ο πλη­θυ­σμός ανέρ­χε­ται σε 5.000 κατοί­κους περί­που και απο­τε­λεί το 3% του Νομού. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το γεγο­νός ότι κατά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες ο πλη­θυ­σμός της περιο­χής πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται και οι δεκά­δες οικι­σμοί σφύ­ζουν από ζωή. Το Τσο­τύ­λι απο­τε­λεί ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα πνευ­μα­τι­κά και εμπο­ρι­κά κέντρα της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας. Σε αυτό συνέ­βα­λε η μεγά­λη Τσο­τύ­λειος σχο­λή καθώς και η αγο­ρά που λει­τουρ­γεί κάθε Σάβ­βα­το από το 1833.

Ιστορία και Πολιτισμός

Δεν σώζο­νται γρα­πτές μαρ­τυ­ρί­ες για την ίδρυ­ση του Τσο­τυ­λί­ου. Προ­φο­ρι­κές παρα­δό­σεις ανα­φέ­ρουν, ότι στην
υστε­ρο­βυ­ζα­ντι­νή περί­ο­δο κατοι­κού­σαν εδώ περισ­σό­τε­ρες από 150 οικο­γέ­νειες. Άγνω­στη παρα­μέ­νει και η ετυ­μο­λoγία της ονο­μα­σί­ας του. Ιστο­ρι­κοί ερευ­νη­τές της περιο­χής υπο­στη­ρί­ζουν, ότι το όνο­μά Τσο­τύ­λι προ­έρ­χε­ται από τη λέξη Κοτύ­λιον, που σημαί­νει κοίλο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.