- Διαφήμιση -

Κλιματική αλλαγή: Πως θα επηρεάσει την Ελλάδα ως το 2050

Συνολικά, η Ελλάδα θα δει αύξηση κατά 15-20 ημέρες ανά έτος στα 24ωρα με καύσωνα.

Ο καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, κ. Κων­στα­ντί­νος Καρ­τά­λης, θα παρου­σί­α­σε μια έρευ­να που έγι­νε για λογα­ρια­σμό της «Δια­νέ­ο­σις», όπου απο­τυ­πώ­νε­ται το τι θα συμ­βεί στην Ελλά­δα με την επερ­χό­με­νη αύξη­ση της θερμοκρασίας.

Συνο­λι­κά η αύξη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας στον πλα­νή­τη έχει ήδη πάει στο 1.2 σε σχέ­ση με τη δεκα­ε­τία του ’70 και δύσκο­λα θα απο­φύ­γου­με το +1.5. Όμως, αυτό το 1.5 δεν είναι γενι­κό. Είναι ο μέσος όρος. Στις πιο ζεστές περιο­χές η αύξη­ση θα είναι μεγα­λύ­τε­ρη. Η Ελλά­δα βρί­σκε­ται ενώ­πιον 3 σεναρίων:

  • Αύξη­ση κατά 2 βαθ­μούς ως το 2050
  • Αύξη­ση κατά 2.5 βαθ­μούς ως το 2050
  • Αύξη­ση κατά 3 βαθ­μούς ως το 2050

Σε κάθε ένα απ΄αυτά τα τρία σενά­ρια, υπάρ­χουν σοβα­ρές επι­πτώ­σεις με συχνό­τε­ρη εμφά­νι­ση ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων και κατα­στρο­φή του του­ρι­σμού και του πρω­το­γε­νούς τομέα. Χώρια τις εσω­τε­ρι­κές μετα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών που θα γίνουν.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Οικο­λο­γία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.