- Διαφήμιση -

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πιο ακριβό από πέρυσι — Τι θα γίνει με το επίδομα

Στις οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις και τις θεσμι­κές δια­δι­κα­σί­ες που προ­βλέ­πο­νται για το επό­με­νο διά­στη­μα, με την αγο­ρά πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης, τη συμπλή­ρω­ση δηλώ­σε­ων Πόθεν Έσχες και τις εκκρε­μείς φορο­λο­γι­κές υπο­θέ­σεις ανα­φέρ­θη­κε μιλώ­ντας στην ΕΡΤ ο φορο­τε­χνι­κός, Ηλί­ας Χατζηγεωργίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.