- Διαφήμιση -

Τριετίες: Αυξήσεις έως και 30% τον χρόνο για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό

Αυξή­σεις έως και 30% θα δουν οι εργα­ζό­με­νοι του ιδιω­τι­κού τομέα από την 1η Ιανουα­ρί­ου του 2024 με το ξεπά­γω­μα των τριε­τιών, οι οποί­οι αμεί­βο­νται με τον κατώ­τα­το μισθό και έχουν συμπλη­ρώ­σει από το 2012 και μετά εννέα χρό­νια εργασίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.