- Διαφήμιση -

Πλάτρες

Ένα απο τα πιο όμορφα γραφικά χωριά της Κύπρου

Ένα απο τα πιό όμορ­φα χωριά της Κύπρου είναι οι Πλά­τρες. Βρί­σκε­ται στην επαρ­χία της Λεμε­σού κοντά στο Τρό­ο­δος και απέ­χει 42 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά της πόλης. Το χωριό είναι τοπο­θε­τη­μέ­νο σε μιά όμορ­φη περιο­χή βου­τηγ­μέ­νο ανά­με­σα στην πυκνή βλά­στη­ση του δάσους που κάνει το χωριό πιο δρο­σε­ρό. Γίνε­ται πιο γρα­φι­κό απο τα μονο­πά­τια της φύσης που κατα­λή­γουν στους καταρ­ρά­κτες (των Καλη­δώ­νιων ή του Μυλ­λο­μέ­ρη)  που είναι πολύ γνω­στοί στην Κύπρο και είναι επί­σης από τους πιο ψηλούς (12 και 15 μέτρων).

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.