- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων — Περιτριγυρισμένο από τις υπέροχες Βασιλικές και την Αρχαία Αγορά

Δείτε ευρήματα από την προϊστορική περίοδο έως τη ρωμαϊκή αρχαιότητα

Το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Φιλίπ­πων βρί­σκε­ται στις Κρη­νί­δες, μια περιο­χή 16 περί­που χιλιό­με­τρα από την Καβά­λα. Είναι κτι­σμέ­νο δίπλα στο Αρχαίο Θέα­τρο Φιλίπ­πων και περι­τρι­γυ­ρί­ζε­ται από τις υπέ­ρο­χες Βασι­λι­κές και την Αρχαία Αγο­ρά. Το μου­σείο φιλο­ξε­νεί εκθέ­μα­τα που προ­έ­κυ­ψαν από τις ανα­σκα­φές της αρχαί­ας πόλης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.