- Διαφήμιση -

Καλπάκι Ιωαννίνων: To μέρος όπου δόθηκε μία από τις σπουδαιότερες μάχες του ’40

Το ιστορικό χωριό της Ηπείρου

Χτι­σμέ­νο σε ένα άκρως κομ­βι­κό σημείο, στην εθνι­κή οδό που ενώ­νει την πόλη των Ιωαν­νί­νων με την Κόνι­τσα, το χωριό έχει μεί­νει στην ιστο­ρία ως το μέρος όπου σημειώ­θη­καν σφο­δρές μάχες και συγκρού­σεις στις αρχές του Νοεμ­βρί­ου του 1940.

Το Καλ­πά­κι πριν τον πόλε­μο του 1940 ήταν σχε­δόν ακα­τοί­κη­το. Υπήρ­χαν λίγες καλύ­βες και ένα-δυο καφε­νεία για τους περα­στι­κούς στρα­τιώ­τες που είχαν έξο­δο από το στρα­τό­πε­δο που βρί­σκε­ται λίγο πριν το Καλ­πά­κι. Σε αυτό στέλ­νο­νταν οι στρα­τιώ­τες προς αναμόρφωση.

Είναι γνω­στό για την ιστο­ρία του κατά τον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο (Μάχη του Καλ­πα­κί­ου) κατά την εισβο­λή των Ιταλών.

Παρα­μο­νές του 1940 η 8η Μεραρ­χία Ηπεί­ρου με επι­κε­φα­λής τον υπο­στρά­τη­γο Κατσι­μή­τρο Χαρά­λα­μπο οργά­νω­σε την άμυ­να στα γύρω υψώ­μα­τα της Γκρα­μπά­λας, της Ασό­νισ­σας, της Βελ­λάς και των Γρε­μι­σιών. Στο ύψω­μα της Βελ­λάς δια­σώ­ζο­νται μέχρι σήμε­ρα τα ίχνη των χαρακωμάτων.

Ο υπο­στρά­τη­γος Κατσι­μή­τρος, παρά τις αντί­θε­τες από­ψεις του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου που προ­έ­βλε­πε άμυ­να στα Τζου­μέρ­κα, επέ­λε­ξε να κρα­τή­σει την γραμ­μή άμυ­νας στο Καλ­πά­κι μέχρι εσχά­των. Πέτυ­χε να ανα­χαι­τί­σει την Ιτα­λι­κή εισβο­λή και στις 10 Νοεμ­βρί­ου 1940 η 8η Μεραρ­χία πέρα­σε από την άμυ­να στην επί­θε­ση. Ιδιαί­τε­ρα στα υψώ­μα­τα της Γκρα­μπά­λας, ανα­το­λι­κά του Καλ­πα­κί­ου, έγι­ναν οι πιο αιμα­τη­ρές συγκρούσεις.

Στην πλα­γιά του λόφου προ­φή­της Ηλί­ας, το καλο­δια­τη­ρη­μέ­νο ΟΧΙ θυμί­ζει την επο­χή εκεί­νη. Στην είσο­δο του Καλ­πα­κί­ου υπάρ­χει το Πολε­μι­κό Μου­σείο του ’40, απέ­να­ντί του προ­το­μές των Ελλή­νων ηγε­τών της εποχής.

Οι στρα­τιώ­τες ξενα­γοί λύνουν τις απο­ρί­ες των επι­σκε­πτών σχε­τι­κά με τα γεγο­νό­τα του πολέ­μου και υπάρ­χουν πλού­σια εκθέ­μα­τα, γρα­φι­κή και ηχη­τι­κή ανα­πα­ρά­στα­ση της μάχης του Καλπακίου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.