- Διαφήμιση -

Λουτρά Πόζαρ: Ένας επίγειος παράδεισος για όλες τις εποχές

Ένα μέρος που αξίζει να πας έστω μια φορά στη ζωή σου!

Η ονο­μα­σία των Λου­τρών Πόζαρ προ­έρ­χε­ται από τις λέξεις «πο» και «ζαρ», που σημαί­νουν «κάτω από την φωτιά».

Στην περιο­χή έχει ανα­κα­λυ­φθεί ένα σύμπλεγ­μα περί­που 15 σπη­λαί­ων, με άφθο­να ευρή­μα­τα προϊ­στο­ρι­κών χρό­νων, τα οποία εκτί­θε­νται στο μικρό μου­σείο των Λου­τρών. Η περιο­χή έχει ανα­κη­ρυ­χθεί ως σπη­λαιο­πάρ­κο (Σπη­λαιο­πάρ­κο Αλμω­πί­ας) και είναι το πρώ­το του είδους του στην Ελλάδα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.