- Διαφήμιση -

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για την πορεία του Ολοκαυτώματος

Πορεία μνή­μης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, από την πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας έως τον Παλαιό Σιδη­ρο­δρο­μι­κό Σταθ­μό διορ­γα­νώ­νουν με αφορ­μή την 81η επέ­τειο από την ανα­χώ­ρη­ση του πρώ­του συρ­μού για το ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς – Μπιρκενάου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.