- Διαφήμιση -

Μουσείο Μπενάκη: Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης

Το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, σε συνερ­γα­σία με το Μου­σείο Μπε­νά­κη, διορ­γα­νώ­νει έκθε­ση με τίτλο «Ο μεγά­λος περί­πα­τος της Άλκης»,  με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από τη γέν­νη­ση της ιέρειας της παι­δι­κής μας λογοτεχνίας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, στις 7 μ.μ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.