- Διαφήμιση -

Ψηφίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Βουλής για το 2024

Εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία  από την ολο­μέ­λεια της Βου­λής, ο  Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός της Βου­λής για το 2024  όπως επί­σης και ο Απο­λο­γι­σμός Δαπα­νών της Βου­λής του 2022…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Οικο­νο­μία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.