- Διαφήμιση -

Wall Street Journal: Πρότυπο για Ευρώπη και Αμερική η Ελλάδα, ο πρώην αδύναμος κρίκος της Γηραιάς Ηπείρου

Η Ευρώ­πη και η Αμε­ρι­κή θα μπο­ρού­σαν να διδα­χθούν από τον πρώ­ην αδύ­να­μο κρί­κο της Γηραιάς Ηπεί­ρου, γρά­φει η Wall Street Journal, εξαί­ρο­ντας την πορεία της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας μετά και την επι­στρο­φή της χώρας στην επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα, 10 χρό­νια μετά τη χρε­ο­κο­πία. Γρά­φει, μάλι­στα, για ένα «πρό­τυ­πο δημο­σιο­νο­μι­κής πολιτικής»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.