- Διαφήμιση -

Οι Έλληνες στον Καναδά

Οι Ελλη­νο­κα­να­δοί είναι Κανα­δοί πολί­τες που έχουν πλή­ρη ή μερι­κή ελλη­νι­κή κλη­ρο­νο­μιά ή άτο­μα που μετα­νά­στευ­σαν από την Ελλά­δα και δια­μέ­νουν στον Κανα­δά. Σύμ­φω­να με την απο­γρα­φή του 2016, υπήρ­χαν 271.405 Κανα­δοί που διεκ­δι­κούν ελλη­νι­κή καταγωγή.

Ο πρώ­τος Έλλη­νας που πάτη­σε το πόδι του σε κανα­δι­κό έδα­φος θρυ­λεί­ται πως ήταν ο Ιωάν­νης Φωκάς ή Χουάν ντε Φού­κα (Juan de Fuca), ναυ­τι­κός από την Κεφα­λο­νιά που το 1592 εξε­ρεύ­νη­σε για λογα­ρια­σμό του ισπα­νι­κού στέμ­μα­τος τα στε­νά που φέρουν το όνο­μα Χουάν ντε Φού­κα ανά­με­σα στο νησί Βαν­κού­βερ και την Πολι­τεία της Ουά­σιγ­κτον. (Ο Φωκάς ανα­φέ­ρε­ται επί­σης και με το όνο­μα Από­στο­λος Βαλεριάνος.)

Η μετα­νά­στευ­ση Ελλή­νων προς τον Κανα­δά άρχι­σε ουσια­στι­κά με το τέλος του 19ου αι., έλα­βε σημα­ντι­κές δια­στά­σεις μετά τον Εμφύ­λιο Πόλε­μο και κορυ­φώ­θη­κε στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1960. Από τις αρχές της δεκα­τί­ας του 1970 η μετα­νά­στευ­ση Ελλή­νων προς τον Κανα­δά άρχι­σε να φθί­νει και από το τέλος της δεκα­ε­τί­ας του 1980 έχει ουσια­στι­κά εκλείψει.

Σύμ­φω­να με την απο­γρα­φή του 2001, στον Κανα­δά κατοι­κούν 144.000 άτο­μα ελλη­νι­κής κατα­γω­γής και από τους δύο γονείς και 71.000 άτο­μα ελλη­νι­κής κατα­γω­γής από έναν γονέα μόνον. Το σύνο­λο των κατοί­κων του Κανα­δά που είναι ελλη­νι­κής κατα­γω­γής ανέρ­χε­ται σε 215.000 άτο­μα. Ο αριθ­μός αυτός δεν περι­λαμ­βά­νει ανα­γκα­στι­κά όλα τα άτο­μα των μετα­γε­νέ­στε­ρων γενε­ών ούτε τα άτο­μα ελλη­νι­κής κατα­γω­γής που μετα­νά­στευ­σαν στον Κανα­δά από χώρες εκτός Ελλά­δας (π.χ. από Κων­στα­ντι­νού­πο­ληΑίγυ­πτοΒόρεια Ήπει­ρο, κ.ά.).

Στην απο­γρα­φή του 2001, κατα­γρά­φη­καν 120.000 ελλη­νό­φω­νοι κάτοι­κοι του Κανα­δά, που σημαί­νει ότι 56% των Κανα­δών ελλη­νι­κής κατα­γω­γής μιλά­ει τα ελλη­νι­κά. Οι περισ­σό­τε­ροι ελλη­νό­φω­νοι βρί­σκο­νται στην ευρύ­τε­ρη περι­φέ­ρεια του Τορό­ντο (65.000 άτο­μα περί­που), στο Μόντρε­αλ (40.000 άτο­μα) και το Βαν­κού­βερ (5.200 άτο­μα). Μικρό­τε­ρες ελλη­νό­φω­νες παροι­κί­ες υπάρ­χουν στην Οττά­βα (2.300 άτο­μα), το Κάλ­γκα­ρι (1.300 άτο­μα), το Έντμο­ντον (1.000 άτο­μα), το Χάλι­φαξ (1.000 άτο­μα) και σε όλον σχε­δόν τον Καναδά.

Το 2005, οι Έλλη­νες της Βικτώ­ρια (Ελλη­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Βικτω­ρί­ας & Νήσου Βαν­κού­βερ) ίδρυ­σαν τον ερα­σι­τε­χνι­κό ποδο­σφαι­ρι­κό σύλ­λο­γο Ελλάς Βικτω­ρί­ας Βαν­κού­βερ (Hellas F.C.). Από το 2008 λει­τουρ­γεί ως ανε­ξάρ­τη­το σωμα­τείο. Ο σύλ­λο­γος αγω­νί­ζε­ται στο τοπι­κό πρω­τά­θλη­μα του νησιού Βαν­κού­βερ (Vancouver Island Soccer League — VISL). To 2010 ανέ­βη­κε από την 4η στην 3η κατη­γο­ρία, στην οποία αγω­νί­ζε­ται έκτο­τε (όμι­λος ). Εκτός από την καλ­λιέρ­γεια του ποδο­σφαί­ρου στους στό­χους του περι­λαμ­βά­νε­ται και η ανά­πτυ­ξη σχέ­σε­ων φιλί­ας και συνερ­γα­σί­ας ανά­με­σα στα μέλη της ελλη­νι­κής κοι­νό­τη­τας με τους υπό­λοι­πους κατοί­κους της πόλης. Έχει γαλα­νό­λευ­κα χρώ­μα­τα και τo έμβλη­μά της είναι εμπνευ­σμέ­νο από την ελλη­νι­κή σημαία και τον αρχαιο­ελ­λη­νι­κό μαίανδρο.

Οι έλλη­νες μετα­νά­στες της πρώ­της γενιάς ασχο­λή­θη­καν κυρί­ως ως εργά­τες σε βιο­μη­χα­νί­ες, καθα­ρι­στές κτι­ρί­ων κ.λπ. ή σε οικο­γε­νεια­κές επι­χει­ρή­σεις όπως εστια­τό­ρια, αρτο­ποιεία και παντο­πω­λεία. Οι νεό­τε­ρες γενιές εντά­χθη­καν στην ευρύ­τε­ρη κανα­δι­κή κοι­νω­νία και προ­ό­δευ­σαν στο εμπό­ριο, τις επι­στή­μες και τα γράμ­μα­τα. Ειδι­κά στο Μόντρε­αλ και στο Τορό­ντο, οι έλλη­νες μετα­νά­στες εξα­κο­λου­θούν να κατοι­κούν σε συμπα­γείς ελλη­νι­κές γει­το­νιές (στο Παρκ-Εξτέν­σιον (Parc-Extension) και το Σόμε­ντυ (Chomedey) στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Μόντρε­αλ, και περί της λεω­φό­ρου Ντάν­φορθ (Danforth) στο Τορό­ντο), είναι οργα­νω­μέ­νοι σε αστι­κές ή θρη­σκευ­τι­κές (ελλη­νορ­θό­δο­ξες) κοι­νό­τη­τες και δια­θέ­τουν ιδιω­τι­κά ή ημι­ι­διω­τι­κά ελλη­νι­κά σχο­λεία. Έλλη­νες ομο­γε­νείς της πρώ­της και της δεύ­τε­ρης γενιάς μετέ­χουν στην πολι­τι­κή ζωή του Κανα­δά, είτε ως βου­λευ­τές στο Κοι­νο­βού­λιο της χώρας, είτε ως επαρ­χια­κοί βου­λευ­τές, είτε ως δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι. Στον Κανα­δά κυκλο­φο­ρούν αρκε­τές ελλη­νι­κές εφη­με­ρί­δες (συνή­θως εβδο­μα­διαί­ες) και υπάρ­χουν πολ­λά ραδιο­φω­νι­κά και τηλε­ο­πτι­κά προ­γράμ­μα­τα στα ελλη­νι­κά.

Ανά­με­σα στους πλέ­ον γνω­στούς ελλη­νο­κα­να­δούς συγκα­τα­λέ­γο­νται ο συγ­γρα­φέ­ας Νίκος Καχτί­τσης, ο ζωγρά­φος Πωλ (Παλαιο­λό­γος) Σου­λι­κιάς, οι ηθο­ποιοί Ηλί­ας Κοτέ­ας και Νία Βαρ­ντά­λος, κ.ά. Στο Πανε­πι­στή­μιο York του Τορό­ντο δίδα­ξε ο μετέ­πει­τα πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δαςΑνδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Από­δη­μος Ελλη­νι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.