- Διαφήμιση -

Αμφιλοχία — Η όμορφη νύφη του Αμβρακικού

Η αμφιθεατρική θέα που κόβει την ανάσα

Η Αμφι­λο­χία είναι παρά­λια κωμό­πο­λη (υψόμ. 10 μ.) στην πρώ­ην επαρ­χία Βάλ­του του Νομού Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας. Είναι χτι­σμέ­νη στο πιο εσω­τε­ρι­κό σημείο του όρμου του Αμβρα­κι­κού κόλ­που αμφι­θε­α­τρι­κά πάνω σε δυο λόφους που στο νότιο μέρος συγκλί­νουν μετα­ξύ τους και σχη­μα­τί­ζουν ορθή γωνία. Πρό­κει­ται για πολύ σημα­ντι­κή θέση, αφού για αιώ­νες απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή δίο­δο από τη δυτι­κή Στε­ρεά Ελλά­δα προς την Ήπει­ρο ακό­μα και μετά την κατα­σκευή της σύγ­χρο­νης υπο­θα­λάσ­σιας σήραγ­γας Ακτί­ου – Πρέ­βε­ζας. Απέ­χει από την Αθή­να 314 χιλιό­με­τρα ΒΔ, 42 χιλιό­με­τρα Β από το Αγρί­νιο και 40 Ν απ’ την Άρτα.

Στη θέση της Αμφι­λο­χί­ας βρι­σκό­ταν η αρχαία Ακαρ­να­νι­κή πόλη Λιμναία, της οποί­ας ερεί­πια σώζο­νται μέχρι σήμερα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.