- Διαφήμιση -

Τα γεφύρια των Γρεβενών, πέτρινα κομψοτεχνήματα

Τα γεφύ­ρια των Γρε­βε­νών είναι τα μεγα­λύ­τε­ρα και εντυ­πω­σια­κό­τε­ρα ολό­κλη­ρης της Μακε­δο­νί­ας. Το 1995, κατό­πιν ενερ­γειών της Νομαρ­χί­ας Γρε­βε­νών, η 11η Εφο­ρεία Βυζα­ντι­νών Αρχαιο­τή­των της Βέροιας ανα­κή­ρυ­ξε τα εν λόγω γεφύ­ρια δια­τη­ρη­τέα μνημεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.