- Διαφήμιση -

Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών: Το μουσείο — “στολίδι” που εγκαινίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός

Το Πολυ­κε­ντρι­κό Μου­σείο Αιγών, που εγκαι­νί­α­σε σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, απο­τε­λεί έναν χώρο σημείο ανα­φο­ράς για την ιστο­ρία της αρχαί­ας Ελλά­δας, και τη σύγ­χρο­νη ανα­πτυ­ξια­κή δυνα­μι­κή της Ημα­θί­ας, αλλά και έναν χώρο που απο­τέ­λε­σε όρα­μα δεκαετιών.

Το Πολυ­κε­ντρι­κό Μου­σείο Αιγών, που ξεδι­πλώ­νει ένα σημα­ντι­κό κομ­μά­τι της ιστο­ρί­ας της αρχαί­ας Ελλάδας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.