- Διαφήμιση -

Λίμνη της Παλιουριάς

Μια πρωτοβουλία των κατοίκων έβγαλε στην επιφάνεια ένα «κρυφό θησαυρό»

Η «Λίμνη της Παλιου­ριάς» , είναι μια φυσι­κή λιμνού­λα της περιο­χής, μόλις 2 χιλιό­με­τρα από τη παρα­λία του μικρού οικι­σμού της Παλιου­ριάς και «ανα­κα­λύ­φθη­κε» πρό­σφα­τα μετά την άνοιγ­μα κάποιων μονο­πα­τιών από μια ομά­δα κατοί­κων, που θεω­ρούν υπο­χρέ­ω­ση τους πλέ­ον να ανα­δεί­ξουν τις εναλ­λα­κτι­κές επι­λο­γές που έχει ένας επισκέπτης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.