- Διαφήμιση -

Μαρία Πλυτά: Η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου

Η Μαρία Πλυ­τά (26 Νοεμ­βρί­ου 1915 — 4 Μαρ­τί­ου 2006) ήταν Ελλη­νί­δα σκη­νο­θέ­τι­δα του κινη­μα­το­γρά­φου, πεζο­γρά­φος, θεα­τρι­κή συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος. Ήταν η πρώ­τη γυναί­κα σκη­νο­θέ­τι­δα στην Ελλά­δα και είναι γνω­στή για τις ται­νί­ες Τα αρρα­βω­νιά­σμα­τα (1950), Ο βαφτι­στι­κός (1952) και Ο λου­στρά­κος (1962), που σημεί­ω­σαν μεγά­λη εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία. Η Πλυ­τά θεω­ρεί­ται μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες του πρώ­ι­μου μετα­πο­λε­μι­κού σινε­μά, καθώς, παράλ­λη­λα με άλλους σκη­νο­θέ­τες, καθό­ρι­σε την κινη­μα­το­γρα­φι­κή γλώσ­σα της εποχής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.