- Διαφήμιση -

Πρόταση δυσπιστίας: Κατατίθεται την Τρίτη με φόντο τα Τέμπη – Τι προβλέπει η διαδικασία

Ο κύβος ερρί­φθη. Η πρω­το­βου­λία του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρου­λά­κη, για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­σης, φαί­νε­ται να συγκε­ντρώ­νει τις απαι­τού­με­νες υπο­γρα­φές, μετά και τη θετι­κή αντα­πό­κρι­ση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανα­μέ­νε­ται έτσι η πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας να κατα­τε­θεί την Τρίτη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.