- Διαφήμιση -

Θεσσαλία: Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία στις 25 Σεπτεμβρίου

Το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού και η Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας ανα­κοι­νώ­νουν την έναρ­ξη διε­ξα­γω­γής μαθη­μά­των για τους μαθη­τές Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης της Περι­φέ­ρειας Θεσ­σα­λί­ας τη Δευ­τέ­ρα 25 Σεπτεμ­βρί­ου 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Θεσ­σα­λία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.